Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2023 και το 2024, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics για το μήνα Μάιο (Focus Economics – Greece – June 2023). Για αντιδιαστολή, παρουσιάζονται επίσης οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2023 και το 2024 όπως παρουσιάστηκαν από τη Focus Economics για το μήνα Μάρτιο.

Οι νέες εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2023, από τους διάφορους φορείς παρουσιάζονται βελτιωμένες για τις περισσότερες από τις περιπτώσεις ενώ οι υπόλοιποι φορείς παρουσιάζουν σταθερότητα στις εκτιμήσεις τους. Το αντίθετο ισχύει για το 2024. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των προβλέψεων για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2023 ήταν 1,4% στις προβλέψεις του Μαρτίου, ενώ στις νέες προβλέψεις ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι της τάξης του 2%. Αντίστοιχα, για το 2024 ο μέσος όρος των προβλέψεων μειώνεται καθώς ήταν στο 2,3% και διαμορφώθηκε το Μάιο στο 2%.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023 και το 2024.

Το Μάιο οι νέες εκτιμήσεις οδηγούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα αναμενόμενου πληθωρισμού για το 2023, αφού ο μέσος όρος κάνει λόγο για πληθωρισμό της τάξης του 4,2% (προβλέψεις Μαίου) ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις το Μάρτιο ήταν της τάξης του 4,5%. Για το 2024 ο μέσος όρος των προβλέψεων παραμένει σταθερός στο 2,5%.


Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις

Πηγή: ot.gr

Ιούνιος 2023