Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.


Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Global Economic Model – Oxford Economics, με βάση εκτιμήσεις από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία του πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν (ελαφρά) από ήδη δημοσιευμένα στοιχεία για διάφορους λόγους. Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο απαιτεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί.

H Focus Economics στις νέες της εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία για το μήνα Νοέμβριο (Consensus Forecasts – Greece, December 2023), σημειώνει ότι το 3ο τρίμηνο του 2023 η οικονομία αναμένεται να μεγεθυνθεί με παρόμοιο ετήσιο ρυθμό σε σχέση με το 2ο τρίμηνο. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε καθώς ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη στον τομέα του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών λόγω του χαμηλότερου πληθωρισμού και της ανεργίας. Στον αντίποδα, η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε στάσιμη και η αύξηση των τουριστικών αφίξεων έχασε έδαφος τον Ιούλιο-Αύγουστο σε σχέση με το β΄ τρίμηνο. Τα πρώτα στοιχεία για το 4ο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η οικονομία μπήκε σε χαμηλότερη ταχύτητα: Τον Οκτώβριο, τόσο ο δείκτης PMI στη μεταποίηση όσο και ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησαν κάτω από τους μέσους όρους του 3ου τριμήνου.

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί ελαφρώς το 2024 λόγω της ασθενέστερης αύξησης των ιδιωτικών δαπανών και των εξαγωγών. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να μεγεθύνεται ταχύτερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ρυθμός απορρόφησης των κεφαλαίων από την ΕΕ αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομικής μεγέθυνσης, ενώ τα υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτόκια και οι αιχμές των τιμών της ενέργειας δημιουργούν καθοδικούς κινδύνους.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Πηγή: Focus Economics – Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2023.

Σημείωση: Η μελέτη δημοσιεύεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις εκτιμήσεις τους προηγούμενου μήνα.

Με βάση το μέσο όρο των εκτιμήσεων των διαφόρων οργανισμών, προκύπτει ότι ο εκτιμώμενος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2024 θα είναι περίπου στο 2% (ελαφρώς υψηλότερος σε σχέση με τον αναμενόμενο ρυθμό ένα μήνα πριν) και για το 2025 της τάξης του 2,2%.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου.

Πηγή: Focus Economics – Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2023.

Σημείωση: Η μελέτη δημοσιεύεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις εκτιμήσεις τους προηγούμενου μήνα.

Αναφορικά με το αναμενόμενο ύψος του πληθωρισμού, ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των διαφόρων οργανισμών είναι στο 2,5% για το 2024 και στο 1,8% για το 2025. Όπως σημειώνει η Focus Economics, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% τον Οκτώβριο από 2,4% τον Σεπτέμβριο. Η επιτάχυνση οφείλεται στις ισχυρότερες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αυστηρή νομισματική πολιτική αναμένεται να περιορίσει τον πληθωρισμό τα επόμενα τρίμηνα, φέρνοντάς τον στο στόχο της ΕΚΤ για 2,0% το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων αποτελούν βασικό ανοδικό κίνδυνο.

* Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Πηγή: ot.gr