• Πετράκης Π.Ε. (2020) Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση: Μια Διεπιστημονική Προσέγγιση, Εκδόσεις Quaestor, ISBN 9789609938853.
 • Πετράκης Π.Ε., με τη συνεργασία των Κωστής Π.Χ., Καυκά Κ.Η., Βαλσαμής Δ.Γ. (2018) Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, Εκδόσεις Ροπή, ISBN 978-618-5289-22-5.
 • Πετράκης Π.Ε. (2017) Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση. Γενική και Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Εκδόσεις Quaestor, ISBN 978-960-99388-7-7.
 • Πετράκης Π.Ε. (σε συνεργασία με τον Σάμιτα Α.) (2009), “Τραπεζική Οικονομική” Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (2008), “Η Επιχειρηματικότητα”, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (σε συνεργασία με τον Δ. Σταματάκη) (2007), “Αξιολόγηση Επενδύσεων”, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (2002), “Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική: Αποτίμηση Κινδύνου και Επενδύσεων “, A’ Τόμος, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (2002), “Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική: Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Σύστημα”, B’ Τόμος, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (2002), “Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική: Τραπεζική Οικονομική”, Γ’ Τόμος, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης.
 • Πετράκης Π.Ε. (2002), “Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική: Ασκήσεις και Λύσεις Ασκήσεων” Δ’ Τόμος, Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης).
 • Πετράκης Π.Ε. (2001), “Στρατηγικές Τραπεζικής Διοίκησης”, Εκδόσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
 • Πετράκης Π.Ε. (1996), Επιστημονική Επιμέλεια του βιβλίου, “Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές”, J.H. Giddy, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1996.
 • Πετράκης Π.Ε. (σε συνεργασία με τον Π. Αλεξάκη) (1990),”Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κάτω από τις εσωτερικές, τις κοινοτικές και τις άλλες διεθνείς εξελίξεις: Χρηματοδοτικά Μέσα και Αναλύσεις Περιπτώσεων”, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Πετράκης Π.Ε.(σε συνεργασία με τον Π. Αλεξάκη) (1988), “Οι Εμπορικές και Αναπτυξιακές Τράπεζες”, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Πετράκης Π.Ε. (1985), “Η Χρησιμοποίηση των Πινάκων Εισροών ‐ Εκροών για την Ανάλυση των Χαρακτηριστικών της Ελληνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας”, Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Μονογραφία, 262 σελ.
 • Πετράκης Π.Ε. (1985), “Η Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης”, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.