Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Καθηγητή επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • Οικονομική Ανάπτυξη
  • Οικονομική Αβεβαιότητα
  • Πολιτισμικό Υπόβαθρο
  • Καινοτομία
  • Επιχειρηματικότητα
  • Εκπαίδευση/ Γνώση
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική
  • Αγορά Εργασίας
  • Θεσμικά Οικονομικά