Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων
Το μάθημα «Αξιολόγηση Επενδύσεων» χωρίζεται σε δυο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών - επενδυτικών αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η έννοια του χρόνου και η σημασία του στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση των κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης. Στο δεύτερο μέρος του παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία λήψεως επενδυτικών – επιχειρηματικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι εναλλακτικές αβέβαιες καταστάσεις κάνοντας χρήση στατιστικών μεθόδων, ενώ αναλύονται επίσης το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και εμβαθύνουμε στην έννοια της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης.
Κωδικός μαθήματος: ECO426
Εξάμηνο: χειμερινό
Κωδικός μαθήματος στο e-class: ECON313
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο e-class του μαθήματος
Ελεύθερες Διαλέξεις του Καθηγητή στην Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Τραπεζική Ι
Το μάθημα Τραπεζική Ι έχει σκοπό να εισάγει τον φοιτητή σε μερικές από τι πλέον βασικές έννοιες της τραπεζικής λειτουργίας και των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών αγορών. Για τον λόγο αυτό, αρχικά, γίνεται μία σύντομη επισκόπηση των βασικών εννοιών της θεωρίας καταναλωτή (π.χ. ασύμμετρη πληροφόρηση, δυσμενής επιλογή, ηθικός κίνδυνος) που βρίσκουν εφαρμογή στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, αναλύεται ο ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων στην οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η σημασία των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΕΚΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ) στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Επιπλέον, γίνεται σύντομη παρουσίαση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων και η χρήση τους για την αποτελεσματικότερη μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου. Τέλος, γίνεται σύντομη ανασκόπηση των εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα που έλαβαν χώρα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια, οι αφορμές και οι βασικότερες επιπτώσεις της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Κωδικός μαθήματος: FIN333
Εξάμηνο: χειμερινό
Κωδικός μαθήματος στο e-class: ECON314
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο e-class του μαθήματος
Ελεύθερες Διαλέξεις του Καθηγητή στην Αξιολόγηση Επενδύσεων

 

Οικονομικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονομία
Στόχος του μαθήματος είναι να δείξει ποιοι μετασχηματισμοί έγιναν στην Ελληνική οικονομία, με ποιες πολιτικές ή ποιες διαδικασίες, τι επιπτώσεις σημειώθηκαν -θετικές ή προβληματικές- ποια προβλήματα αντιμετωπίστηκαν, ποια όχι και γενικά τι αλλαγές έγιναν και ποια είναι σήμερα η θέση και οι προοπτικές της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο σύστημα. Επίσης, να κατανοήσουν οι φοιτητές ποια οικονομικά εργαλεία (ακόμα και ορισμένα μη¬ οικονομικά στοιχεία) είναι σημαντικά για την αποτίμηση της οικονομικής δυναμικής και της οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας. Ποια είναι τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν σήμερα την οικονομία και ποιες είναι οι σημαντικότερες συζητήσεις γύρω από θέματα, όπως απασχόληση-ανεργία, σύγκλιση, παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη της Ελλάδας, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, και ποια είναι τα στοιχεία-κλειδιά της Ελληνικής ανάπτυξης με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία.
Κωδικός μαθήματος: ECO424
Εξάμηνο: εαρινό
Κωδικός μαθήματος στο e-class: ECON326
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο e-class του μαθήματος

 

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα
Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης: Επιχειρηματικότητα» έχει σαν βασικό σκοπό να τροφοδοτήσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα εχέγγυα προκειμένου να αντιληφθούν πως λειτουργεί το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τι απαιτείται προκειμένου να ιδρυθεί μια επιχείρηση και πως μπορεί να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, τι δυσκολίες προκύπτουν τόσο κατά τη διάρκεια της ίδρυσης, όσο και κατά τη λειτουργία αυτής και πως αυτές αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, καθώς και ποια είναι η συνεισφορά της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Επίσης στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές μαθαίνουν την έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ενώ μαθαίνουν να φτιάχνουν επιχειρηματικά σχέδια και δημιουργούν τη δική τους προσωπική εικονική επιχείρηση.
Κωδικός μαθήματος: ECO481
Κωδικός μαθήματος στο e-class: ECON314
Εξάμηνο: εαρινό
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο e-class του μαθήματος
Ελεύθερες Διαλέξεις του Καθηγητή στην Επιχειρηματικότητα